Land Rover Huren

Algemene Voorwaarden

ENERIEKE BEPALINGEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van een Land Rover, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
 2. Het aanbod is gedurende 10 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
 4. Het aanbod vermeldt het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
 5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.
 6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.
 7. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag en via de website van Land Rover huren.

Artikel 3 – De huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. De Land Rovers zijn indien niet anders overeengekomen gestald, op te halen en terug te brengen op ons werkplaatsadres: 2e Hogeweg 109 – 3701 AX – Zeist.
 3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
 2. Verhuurder is gerechtigd wijzigingen in de kosten die uit de wet- en regelgeving voortvloeien zoals BTW-tarief, wegenbelasting en ander vormen van heffingen, als prijswijziging op de huursom door te voeren.
 3. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de Land Rover verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
 4. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

 Artikel 5 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder is verplicht de Land Rover uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen.
 2. Verhuurder is verplicht de Land Rover op de aangegeven tijd in ontvangst te nemen.
 3. De Land Rover mag slechts met toestemming van de verhuurder op een ander tijdstip en/of op een andere plaats worden teruggebracht.
 4. Afspraken over het eerder terugbrengen van de Land Rover binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend en leiden niet tot substitutie van de huurprijs.
 5. Indien de Land Rover na afloop van de huurperiode niet op de afgesproken wijze is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de Land Rover onmiddellijk terug te vorderen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de Land Rover weer in het bezit is van verhuurder.
 6. Indien huurder de Land Rover niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 30% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur wordt per dag anderhalf keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade.

Artikel 6 – Annulering huurder en verhuurder

 1. Huurder dient schriftelijk te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • 100% van de huurprijs bij annulering van 4 kalenderdagen tot op de aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 90% van de huurprijs bij annulering van 14 kalenderdagen tot 4 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 75% van de huurprijs bij annulering van 45 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 25% van de huurprijs van 90 kalenderdagen tot 45 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 1. Verhuurder mag een vast bedrag van € 35,- aan kosten in rekening brengen aan de huurder bij annulering.
 2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.
 3. Verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de controle van Verhuurder. De huurder heeft in dit geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 Artikel 7 – Betaling en borg

 1. 25% van de huursom dient binnen 10 dagen na reservering betaald te zijn of 100% van de huursom als de reservering binnen 45 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode valt. Na betaling staat de reservering vast en is de overeenkomst definitief. Indien niet tijdig door huurder aan dit betalingstermijnen wordt voldaan, dan komt de reservering zonder nadere kennisgeving te vervallen en staat het verhuurder vrij de Land Rover aan derden te verhuren.
 2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 45 dagen voor huurperiode betaald te zijn en door de verhuurder te zijn ontvangen. Indien niet tijdig door de huurder aan dit betalingstermijnen wordt voldaan, dan staat het de verhuurder vrij de Land Rover aan derden te verhuren. In dit geval mag de verhuurder de huurovereenkomst als geannuleerd beschouwd en is de verhuurder de, in artikel 6 vermelde annuleringskosten aan verhuurder verschuldigd.
 3. De borgsom bedraagt €750,-. Deze dient uiterlijk op de dag van vertrek aan verhuurder te zijn voldaan.

Artikel 8 – Verplichtingen huurder

 1. Onverminderd het geen bepaalt in deze voorwaarden dient huurder met de Land Rover om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat de Land Rover overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden de Land Rover te gebruiken buiten de openbare weg (al dan niet verhard), off-road en of circuit dan wel op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
 2. Huurder is gehouden de Land Rover in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de Land Rover ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij de Land Rover weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen de Land Rover besturen. Het is huurder niet toegestaan de Land Rover ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.
 4. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen de Land Rover bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 5. Het is huurder niet toegestaan de Land Rover te verhuren.
 6. Het is huurder niet toegestaan de Land Rover te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling of met de Land Rover wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- en betrouwbaarheidsproeven te houden. Tevens is uitgesloten de Land Rover te gebruiken voor “off road” of andere evenementen welke buiten de openbare weg gehouden worden.
 7. Het is huurder niet toegestaan de Land Rover buiten de landsgrenzen van Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de Land Rover, is het huurder niet toegestaan de Land Rover te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 9. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij de Land Rover behorende sleutels, documenten, inventaris (oa. Kampeerartikelen), daktent en andere aan de Land Rover bevestigde middelen.
 10. Huurder is gehouden de lading van de Land Rover op zorgvuldige wijze te borgen.
 11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de Land Rover en toe te zien op de nakoming daarvan.
 12. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met de Land Rover en een copy van zijn/haar rijbewijs en paspoort of IDkaart achter te laten.

Artikel 9 – Instructies voor de huurder

 1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om de Land Rover voor onderhoud aan te bieden.
 2. Huurder is gehouden de Land Rover schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40,- (inclusief BTW).
 3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor de Land Rover geschikte brandstof en eventueel vereiste toevoeging te tanken.
 4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de Land Rover toegebracht of vermissing van de Land Rover is huurder verplicht:
 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
 • De instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • de Land Rover niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
 • melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 1. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
 • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de Land Rover ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
 • defect raken van de Land Rover;
 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over de Land Rover, onderdelen en toebehoren daarvan;
 • beslaglegging op de Land Rover; en
 • over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 1. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de Land Rover heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
 2. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering van de reisbagage, geld en andere goederen evenals een verzekering voor kosten bij annulering.
 3. De huurder dient de daktent en kampeeruitrusting naar instructie van de verhuurder te gebruiken en gebreken, beschadiging en/of vermissing bij inlevering van de Land Rover te melden.
 4. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de Land Rover en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 10 – Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert de Land Rover met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat.
 2. Indien geen Land Rover uit de overeengekomen categorie (type en aantal personen) geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie Land Rover plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.
 3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan de Land Rover bevindt, wordt aangegeven.
 4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
 5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in de Land Rover een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten kantoortijden kan melden.
 6. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor de Land Rover moet worden gebruikt.
 7. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
 8. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat de Land Rover ook in het buitenland gebruikt mag worden.
 9. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien de Land Rover wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is.
 10. Indien pech het gevolg is van eigen schuld en/of is ontstaan door gebruikt niet in overeenkomstig met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht, dan worden de kosten van de (pech)hulp niet door verhuurder vergoed.
 11. In geval van pech en indien de Land Rover tijdelijk onbruikbaar is, stelt verhuurder als in het werk om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van vervangend vervoer (al dan niet uitgevoerd door de pech hulp dienstverlening). Het vervangende vervoer zal afwijken van de Land Rover en accessoires zoals overeengekomen en niet met een daktent zijn uitgerust.
 12. Verhuurder inspecteert de Land Rover direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is er zich van bewust dat de Land Rovers youngtimers kunnen zijn met al hun charmes, beperkingen en ongemakken van dien.
 2. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Indien er op het huurcontract geen specifieke afspraken zijn vastgelegd bedraagt het eigen risico € 750,- per schadegeval, tenzij de Land Rover niet is gebruikt overeenkomstig met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht. Dan is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Bovenhoofdse schade en schade veroorzaakt tijdens terreinrijden of rijden buiten de openbare weg is niet verzekerd, huurder is aansprakelijk voor de gehele schade. Deze is in dit geval niet beperkt tot een eigen risico of tot de borgsom
 4. Indien de Land Rover met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de Land Rover heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties de Land Rover bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door de Land Rover aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Land Rover jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 6. In geval van schade aan de Land Rover in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de Land Rover voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.
 7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van de Land Rover, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12 – Gebreken aan de Land Rover en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het Land Rover.
 3. Voor personenschade en verlies of diefstal van de reisbagage is verhuurder niet aansprakelijk.
 4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.
 5. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.
 6. Verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming door grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid op indirecte schade, daaronder bij inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachting en reiskosten is uitgesloten.

 

Artikel 13 – Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van de Land Rover van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 20,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken.
 3. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).
 4. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 14 – Beslag op het Land Rover

 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de Land Rover blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop de Land Rover vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15 – Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de Land Rover te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de Land Rover te doen stellen.
 2. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

Artikel 16 – Klachten en Bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Artikel 17 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

 1. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met de Land Rover en een kopie van zijn rijbewijs en paspoort of id-kaart achter te laten.
 2. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling.
 3. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.
 4. Verhuurder houd zich het recht voor de in het eerste lid genoemde gegevens tevens te toetsen met behulp van Crimimail en/of Oribi en/of vergelijkbare waarschuwingssystemen. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van de Land Rover, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het Land Rover.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.